Lokaltbredband
Allmänna Villkor 2019-03-08

 1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 :e okt 2020 och ersätter tidigare allmänna villkor. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Broadview AB org. nr 556589-5199 nedan kallad ”Lokaltbredband” (Lokaltbredband är en egen verksamhetsavdelning under Broadview AB) leverans av varor och/eller tjänster till ”Kund” med vilken Lokaltbredband har ingått avtal med. Kund anses vara fysisk person.

 1. AVTALET

2.1 Avtal anses ha ingåtts då Kunden har gjort beställning av tjänst eller vara och Lokaltbredband har bekräftat och godkänt beställningen. Lokaltbredband förbehåller sig rätten att göra en sedvanlig kreditupplysning avseende Kunden.

2.2 Kunden skall anses ha gjort en beställning av vara/tjänst;

 1. a) Genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär, vilket skickas till Lokaltbredband per post, eller
  b) Genom att Kund beställer vara/tjänst; elektroniskt på Lokaltbredband webbsida via e-post, kontaktformulär, beställningsformulär eller
  c) Genom att Kund muntligen beställer vara/tjänst eller
  d) Genom att Kund på annat sätt ingår särskilt avtal med Lokaltbredband.

2.3 Dessa allmänna villkor är utan undantag en integrerad del av det avtal som upprättas mellan parterna Lokaltbredband och Kund vid beställning enligt punkt 2.2. I de fall där det i avtalet, eller till avtalet hörande bilagor, finns särskilda avtalsbestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor skall de särskilda avtalsvillkoren äga företräde framför de allmänna.

2.4 Avtalet gäller från den dag avtalet undertecknats/elektroniskt signerats av båda parter, Lokaltbredband och Kund, eller då beställningen har godkänts och bekräftats av Lokaltbredband, eller annars vid den tid då tjänsten har aktiverats, eller då tjänst beställts från underliggande leverantör, eller om tjänsten har öppnats för användning om det sker tidigare. Avtalet gäller därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) kalendermånader om inte särskild avtalstid angivits i avtalet. Vid uppsägning av avtalet gäller uppsägningstiden från och med nästkommande månadsskifte efter det att uppsägningen inkommit till Lokaltbredband. Avtal med bindningstid skall sägas upp en (1) kalendermånad innan bindningstidens utgång.

Om avtalet med bindningstid inte sägs upp tills bindningstidens utgång övergår avtalet till att gälla tillsvidare. Vid en sådan övergång har Lokaltbredband rätt att fortsättningsvis debiterar kund enligt den vid tillfället gällande prislista för tjänst utan bindningstid.

2.5 Kunden har inte rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till annan part om inte detta godkänts skriftligen av Lokaltbredband. Eventuella kostnader som kan komma att uppstå vid sådan överlåtelse skall tillfalla Kund. Lokaltbredband äger rätt att debitera Kund enligt vid var tid gällande prislista.

2.6 Lokaltbredband äger rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till annan part förutsatt att detta inte påverkar avtalade tjänster eller dess kvalité.

2.7 Uppsägningar skall vara Lokaltbredband tillhanda skriftligen. Endera per post, e-post, fax, eller via vid var tid angivet formulär för uppsägning av tjänst.

2.8 Vid var tid gällande prislista samt tillhörande tjänstebeskrivning finns tillgängliga på www.lokaltbredband.se

2.9 Eventuella kampanjerbjudande som från tid till annan erbjuds, får endast nyttjas en gång per person under en 24 månaders period, om inte annat avtalats.

2.10 Meddelanden till kund ska anses ha kommit denna tillhanda senast ter (3) dagar efter det att meddelandet avsänts med post till den av kund senast angivna adressen. Meddelanden som sänts via SMS, MMS, e-post eller annan applikation som tillhandahållits kunden av lokaltbredband ska anses ha nått kunden vid sändningstillfället.

2.11 Kunden ska uppge den postadress och e-postadress till vilken kunden önskar att lokaltbredband ska sända faktura, meddelanden eller annan kommunikation. Kunden är skyldig att meddela lokaltbredband om ändring av fakturaadress och ändring av kundens kontaktinformation i form av telefonnummer och e-postadress.

 1. TJÄNSTEN

3.1 Tjänsten tillhandahålls i enlighet med vad som skriftligen avtalats eller annars regleras i de allmänna villkoren eller tillhörande bilagor. Lokaltbredband förbehåller sig rätten att göra tillägg till, ta bort eller förändra de tjänster som avtalats om när som helst och från tid till annan under förutsättning att tilläggen eller förändringarna inte medför väsentlig olägenhet för Kunden.

3.2 Kunden skall underrättas senast en (1) månad innan de eller den av Lokaltbredband angivna förändringen eller förändringarna träder i kraft om förändringen är till nackdel för Kunden. Detta kan ske genom anslag på Lokaltbredband hemsida. Kunden har rätt att säga upp avtalet under förutsättning att förändringen inte är obetydlig eller annars om den vållar kunden betydande olägenhet. Uppsägningen äger verkan från förändringens ikraftträdande.

3.3 Kunden äger inte rätt att göra några andra påföljder gällande vid Lokaltbredband förändringar än vad som anges i dessa allmänna villkor således inget annat skriftligen överenskommits.

3.4 Lokaltbredband förbehåller sig rätten att när som helst från tid till annan ändra programvara, utrustning, konfiguration och/eller installera nya releaser och versioner av det som anses relevant samt nödvändigt för Lokaltbredband tillhandahållna tjänster.

3.5 Lokaltbredband har rätt att nyttja eller använda underleverantörer för att fullfölja det åtagande som avtalats mellan Lokaltbredband och Kund. Lokaltbredband ansvarar för att annan part än egen levererar varor eller tjänster i enlighet med Lokaltbredband allmänna villkor.

3.6 Kund äger ej rätt att vidareförsälja eller på annat sätt distribuera avtalade tjänster vidare till tredje part om detta ej godkänts skriftligen av Lokaltbredband.

3.7 Kund äger fullt ansvar för att nyttjandet av avtalade varor eller tjänster följer de riktlinjer som angivits i avtalsvillkoren eller i de allmänna villkoren.

3.8 Kund ansvarar själv för uppsägning av tjänster eller andra avtal som ingåtts med annan leverantör än Lokaltbredband. Lokaltbredband skall ej tillfalla några som helst kostnader eller anses skyldig om det skulle uppstå kostnader från tidigare leverantör eller underleverantörer.

3.9 För att kunna leverera tjänst till kunden kan lokaltbredband komma att behöva vidta åtgärder i förhållande till nätleverantörer, underleverantörer och/eller kundens tidigare leverantörer avseende den aktuella tjänsten. Genom ingåendet av avtalet befullmäktigar kunden lokaltbredband att vidta samtliga de åtgärder gentemot tredje man som krävas för att tjänsten ska kunna levereras, inbegripet men inte begränsat till uppsägning av kundens avtal om motsvarande tjänst hos tidigare leverantör, i förekommande fall anmälan av Lokalbredband som kundens förvalsoperatör, beställning av tjänst och/eller till den av kunden angivna adress. I den mån sagda åtgärder inte kan utföras av lokaltbredband med stöd av fullmakt åtar sig kunden att vidta nödvändiga handlingar för att åtgärderna ska kunna vidtas.

3.10 Kunden är skyldig att ge Lokaltbredband eller Lokaltbredband:s underleverantör tillträde till bostad eller annat utrymme i den mån det är nödvändigt för Lokaltbredband:s installation, felsökning, reparation, underhåll eller annat tekniskt arbete avseende Tjänsten.

3.11 Kunden ansvarar för tillhandahållande av utrymme, klimatkrav i utrymmet, elanslutning samt förbrukning av elström som behövs för leverans av Tjänsten.

3.12 Kunden ansvarar, i förekommande fall, för att allt förberedelsearbete i Kundens lokaler som behövs för lokaltbredband:s leverans av Tjänsten utförs på Kundens bekostnad i enlighet med lokaltbredband:s instruktioner.

3.13 Om Tjänst kräver att utrustning ansluts till allmänt tillgängligt data- och telekommunikationsnät har Kunden endast rätt att använda utrustning som är godkänd för detta ändamål (t.ex. att utrustningen är T- eller CE-märkt). Oberoende av om Kundens utrustning är godkänd eller inte ska Kunden på Lokaltbredband:s begäran omedelbart koppla ur utrustning som orsakar störningar i Lokaltbredband:s eller annans utrustning eller nät.

3.14 Om Tjänst innebär att Lokaltbredband tillhandahåller Kunden utrustning som ska fortsätta att vara Lokaltbredband:s egendom åtar sig Kunden att hantera sådan utrustning med tillbörlig aktsamhet och följa de anvisningar som Lokaltbredband utfärdar beträffande skötsel av utrustningen. Utrustningen får endast användas för det ändamål som framgår av Avtalet och får inte säljas, pantsättas, hyras ut, lånas ut eller förfogas över på annat sätt utan Lokaltbredband:s skriftliga medgivande därtill. Kunden står risken för skada på eller förlust av sådan utrustning från den tidpunkt då utrustningen levererats till avtalad leveransadress. Om Avtalet upphör att gälla, oavsett anledning, är Kunden skyldig att, på Lokaltbredband:s begäran, returnera sådan utrustning till Lokaltbredband. Om så inte sker eller om återlämnad utrustning är obrukbar eller har utsatts för onormal förslitning debiteras Kunden med belopp motsvarande utrustningens nyvärde vid Avtalets ingång.

3.15 Lokaltbredband ansvarar ej för utrustning som levererats av annan än Lokaltbredband. Detta omfattar men är ej begränsat till konfiguration, kompabilitet, drift och underhåll.

3.16 Om Kunden ändrar adress ska detta omedelbart anmälas till Lokaltbredband på sätt som Lokaltbredband anvisar. Beroende på vilken Tjänst som omfattas av Avtalet äger Lokaltbredband rätt att debitera Kunden för flytt av Tjänsten enligt vid var tid gällande prislista. Lokaltbredband:s rätt till betalning av eventuella fasta avgifter och minimidebiteringar faller inte bort under flyttperioden.

3.17 Kunden ska snarast möjligt, dock senast trettio (30) dagar, före flytt meddela Lokaltbredband och lämna erforderlig information för att Lokaltbredband ska kunna administrera flytt av Tjänsten.

3.18 Om det av tekniska skäl inte är möjligt att leverera tjänsten till den nya adressen äger kunden rätt att med iakttagande av gällande uppsägningstider säga upp avtalet, förutsatt att bindningstid inte finns gentemot underliggande leverantör

 1. DRIFT OCH UNDERHÅLL

4.1 Lokaltbredband åtar sig att efter felanmälan skyndsamt påbörja felavhjälpning av driftavbrott eller andra fel i de tjänster som avtalats. Felanmälan skall ske till supporten, via e-post eller telefon företrädesvis mellan 08:00-17:00. Lokaltbredband kan ej göras ansvarig för driftavbrott som helt eller delvis kan hänföras till Kunden för fel som ligger utanför Lokaltbredband kontroll eller för fel som är hänförliga till Lokaltbredband underentreprenörer eller leverantörer.

Exempel på fel som inte faller under lokaltbredbands ansvar

4.2 I det fall felet helt eller delvis kan hänföras till Kunden eller till annan för vilken Kunden svarar äger Lokaltbredband rätt till ersättning från Kunden. Lokaltbredband har i dessa fall rätt att debitera Kunden för nedlagt arbete enligt vid var tid gällande prislista.

4.5 Lokaltbredband skall utföra löpande och erforderligt underhåll, service och därtill hörande utrustning och arbete för de tjänster som tillhandahålls. Vid sådana tillfällen förbehåller sig Lokaltbredband rätten att tillfälligt göra uppehåll samt att begränsa tillgängligheten i nyttjandet av avtalade tjänster. Avbrott som sker för planerat underhåll skall inte ses som driftavbrott. Vid omfattande åtgärd skall Kunden underrättas innan åtgärden vidtages.

 1. TILLGÄNGLIGHET

5.1 Lokaltbredband garanterar tillgänglighet i enlighet med vad som avtalats för tjänsten. Specifika villkor för tillgänglighet av tjänst regleras i bilaga till avtalet enligt vid var tid gällande tillfälle.

5.2 Återbetalning kan ske då överenskommen bandbredd ej varit tillgänglig enligt garanterad tillgänglighet. Detta om felet ligger innanför Lokaltbredband kontroll och att driftavbrottet inte avser planerat underhåll enligt ovan. Kortare serviceavbrott kan uppstå även under normal drift och föranleder ingen rätt till kompensation eller ersättning.

5.3 Återbetalning sker efter att Kund har kommit in med skriftlig begäran om detta samt att Lokaltbredband har undersökt och funnit att förutsättningar för rätt till återbetalning föreligger. Skriftlig begäran om återbetalning skall inkomma till Lokaltbredband senast trettio (30) dagar efter återställande av aktuellt driftavbrott, i annat fall förfaller kundens rätt till ersättning. Kunden äger inte rätt att göra andra påföljder gällande vid brist i garanterad tillgänglighet än vad som anges i denna punkt.

5.4 Återbetalning sker genom återbetalning av Kundens månadsavgift i proportion till den tid som störningen eller avbrottet varat. Kunden har endast rätt till ersättning genom avdrag på kommande faktura. Närmare reglering av detta hänvisas till vid var tid gällande servicenivåavtal (SLA) enligt Kunds avtal. Information om Lokaltbredband olika servicenivåer finns publicerat på hemsidan.

 1. ANSVAR

6.1 Lokaltbredband ansvarar för att tillhandahålla tjänsten enligt vad som avtalats, fullgöra sina åtaganden enligt gällande lagar och förordningar samt för att utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.

6.2 Kunden förbinder sig att använda tjänsten i enlighet med vad som avtalats samt enligt gällande lagar, regler och förordningar, samt att i rätt tid betala förfallna avgifter. Tjänsten är endast avsedd och får endast användas, för privat bruk av kunden.

6.3 Det åligger Kunden att säkerställa att tredje man inte äger rätt att ta bort eller förändra Kundens tillgångar från leverantörens driftställe i enlighet med avtalade villkor.

6.4 Kunden äger inte rätt att använda resurser eller att annars söka obehörig åtkomst till Lokaltbredband hård eller mjukvara, system eller annan data som ej är avsedd för Kunden.

6.5 Vid leverans av produkter eller annan hårdvara gäller tillverkarens villkor och garantier för dessa om inget särskilt avtalat eller angivits.

6.6 Kunden är i förhållande till Lokaltbredband ensam ansvarig för att information, hänförlig till Kundens användande av tjänsten eller till någon som Kunden svarar för, som har överförts till eller hanteras inom tjänsten.

 1. Ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.
 2. Ej är att betrakta som stötande, kränkande och/eller oetisk.
 3. Ej Kan skada Lokaltbredband eller annan. ( t.ex. via Ddos attacker, spam, virus m.m. )

 

Vid brott mot någon av ovanstående punkter har Lokaltbredband rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i tjänsten eller fortsatt användning av tjänsten. Lokaltbredband förbehåller sig rätten att från tid till annan bedöma huruvida information eller annan data kan anses vara stötande, kränkande och/eller oetisk samt kan innebära skada för Lokaltbredband eller annan.

6.7 Lokaltbredband har rätt att ta del av all information som överförts eller lämnats till tjänsten för att kunna fullgöra ovanstående rättighet. Kunden skall lämna Lokaltbredband allt biträde för genomförande av sådan undersökning.

6.8 Kunden är i förhållande till Lokaltbredband ensam ansvarig för information, varor och/eller tjänster som kunden tillhandahåller via Internet.

6.9 Kunden ansvarar för att i förväg ha säkerställt att alla erforderliga tillstånd finns för såväl de varor och tjänster som Kunden tillhandahåller samt för att allt emottagande, spridning och/eller lagring av information sker i enlighet med gällande rätt.

6.10 Lokaltbredband äger rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra partner gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

Exemplen på väsentligt avtalsbrott (men inte begränsat till) är:

6.11 Lokaltbredband har rätt att säga upp avtalet omgående, om lokaltbredband av tekniska skäl inte kan levereratjänsten till kundens adress, förutsatt att bindningstid inte finns gentemot underliggande leverantör

6.12 Lokaltbredband har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden försatts i personlig konkurs eller hamnar på obestånd.

7. AVGIFTER

7.1 Avgifter utgår enligt Lokaltbredband vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga, fasta eller engångsavgifter. Lokaltbredband kan komma att ta ut en faktureringsavgift samt en administrationsavgift. Dessa tas ut och skall anges per faktura. Avgifter för detta debiteras enligt vid var tid gällande prislista.

7.2 Har inte ett fast pris uttryckligen avtalats äger Lokaltbredband rätt att löpande justera priset. Lokaltbredband äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om höjningen är hänförlig till förändring av valutakurser eller andra omständigheter som ligger utanför Lokaltbredband kontroll och som påverkar kostnaden för den avtalade tjänsten.

7.3 Lokaltbredband förbehåller sig rätten till avgiftshöjning. Avgiftshöjningar skall skriftligen meddelas Kunden minst trettio (30) dagar i förväg. Detta kan ske via brev, fax, e-post eller genom anslag på Lokaltbredband hemsida. Avgiftssänkningar behöver inte meddelas Kunden i förväg.

7.4 Om inte annat följer av avtalet, medger härigenom Kunden att Lokaltbredband äger rätt att debitera avgifter då tjänsten är driftfärdig eller från det tidigare datum då Kunden börjat utnyttja tjänsten.

7.5 I det fall Lokaltbredband har utnyttjat sin rätt enligt punkt 8.3 och stängt av Kundens tjänst, kvarstår ändå kundens skyldighet att betala förekommande fasta avgifter.

7.6 Lokaltbredband har rätt att debitera en avgift för frakt och administration för o-uthämtade försändelser.

 1. BETALNING

8.1 Om inte annat avtalats faktureras rörliga avgifter månadsvis i efterskott. Fasta avgifter faktureras månadsvis i förskott. Fakturan skall anses ha kommit Kunden tillhanda senast fem (5) arbetsdagar efter att fakturan avsänts till av Kunden angiven faktureringsadress.

8.2 Kunden skall betala till det konto och före det förfallodatum som anges i fakturan eller via den betaltjänst som lokaltbredband tillhandahåller via sin hemsida www.lokaltbredband.se. Betalning skall anses ha fullgjorts då betalningen är Lokaltbredband tillhanda.

8.3 Har full betalning inte skett senast fjorton (14) dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Lokaltbredband rätt att med omedelbar verkan stänga av avtalade tjänster tills full betalning skett.

8.4 Har tjänst stängts av enligt punkt 8.3 utgår en särskild öppningsavgift för öppning av avtalade tjänster. Kostnader för detta gäller enligt vid var tid gällande tillfälle och med hänsyn till eventuella merkostnader som kan komma att tillfalla Lokaltbredband under tiden avtalade tjänster varit avstängda eller inaktiva för Kund.

8.5 Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta om femton (15) procent, från förfallodagen till dess full betalning sker. Lokaltbredband äger även rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter.

8.6 Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.

8.7 Om Kunden byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Lokaltbredband.

8.8 Om det finns anledning att befara att Kunden inte kan antas fullgöra sina åtaganden gentemot Lokaltbredband äger sistnämnda rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Istället för att säga upp avtalet får Lokaltbredband begära att Kunden ställer säkerhet för fullgörandet av sina skyldigheter gentemot Lokaltbredband. Med säkerhet för beställda tjänster menas ett belopp motsvarande betalning av såväl löpande som fasta avgifter minst tre (3) månader i förväg vilket avräknas i efterskott mot faktisk kostnad. Om Kunden är oförmögen eller vägrar att ställa sådan säkerhet äger Lokaltbredband rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

8.9 Kunden skall snarast meddela Lokaltbredband om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 15 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

8.10 Om Kund väljer att häva avtalet eller att avsluta tjänster enligt avtal i förtid debiteras Kund enligt gällande uppsägningstid för avtalet. Om det finns kvarvarande avtalstid för tjänsterna enligt avtalet debiteras Kund den kvarvarande avtalstiden. Väljer Kund att häva eller avsluta tjänster enligt avtal före det att avtalade tjänster har levererats/aktiverats debiteras Kunden gällande avtalstid eller uppsägningstid från och med avtalets ingående.

 1. IMMATRIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, manualer eller annan egendom och information som tillhandahålls av Lokaltbredband är och förblir Lokaltbredband eller dess licensgivares egendom. Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för Kunden för Kundens användning av beställda tjänster.

9.2 Kunden är ej berättigad till att duplicera, mångfaldiga eller på annat sätt kopiera tillhandahållen mjukvara eller tjänst.

 1. FÖRLUST OCH/ELLER FÖRVANSKNING AV FÖRMEDLAD INFORMATION

10.1 Lokaltbredband är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas elektroniskt genom tjänsten.

10.2 Lokaltbredband är inte skyldig att ta säkerhetskopia av den information som överförs från Kunden till
Lokaltbredband om detta inte särskilt avtalats.

 1. SKADESTÅND

11.1 Lokaltbredband ansvarar endast för direkta skador som orsakats genom vårdslöshet av Lokaltbredband eller av någon som Lokaltbredband svarar för.

11.2 Lokaltbredband ansvar för att tjänsten inte omfattar fel som är av mindre betydelse för tjänstens avsedda användning eller som inte innebär annat än ringa olägenhet för Kunden.

11.3 Lokaltbredband ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktivitet/produktion eller andra affärsförluster som Kunden kan tänkas göra. Lokaltbredband ansvarar inte heller för tredjemansskador, hinder för kunden att uppfylla åtagande gentemot tredje man och inte heller för annan skada som inte rimligen kunnat förutses av Lokaltbredband.

11.4 Kunden skall hålla Lokaltbredband skadeslös från krav riktade mot Lokaltbredband från tredje man till följd av information som Kunden ansvarar för enligt punkt 6.

11.5 Lokaltbredband ansvarar inte för förlorad information och inte heller för förvanskning av information till följd av tredje parts obehöriga intrång i Lokaltbredband utrustning, nät- eller infrastrukturstruktur.

11.6 Lokaltbredband skadeståndsansvar är begränsat till maximalt 5 000 kronor per skada.

 1. HÄVNINGSGRUNDER

12.1 Om part gör sig skyldig till kontraktsbrott och ej vidtagit rättelse senast trettio (30) dagar efter det att skriftlig anmaning lämnats av den andra parten, äger den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet.

12.2 Part har alltid rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.

12.3 Om det skulle uppstå oförutsedda hinder eller annat som gör att Lokaltbredband inte kan fullfölja sitt åtagande eller uppfylla de premisser som avtalats gentemot Kund, detta efter att avtalet har ingåtts men att tjänster enligt avtal ej har levererats eller aktiverats, äger Lokaltbredband rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

 1. FORCE MAJEURE

Parterna är befriade från påföljd om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter avses bl.a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, ogynnsamma väderförhållanden, olyckshändelse, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, myndighetsingripande, beslag, brist på transporter, energi eller annan liknande omständighet. Om ett Force Majeure läge inträffar skall vederbörande part meddelas.

 1. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Kundens överlåtelse av avtalet får endast ske efter skriftligt godkännande från Lokaltbredband. Lokaltbredband äger alltid rätt att överlåta fordran mot Kund som uppkommit enligt avtal samt att överlåta avtalet i samband med fusion, förvärv eller annan omstrukturering av Lokaltbredband verksamhet.

 1. SEKRETESS

Parterna förbinder sig att för utomstående inte avslöja sådan information som endera parten erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera parten eller av annan som part svarar för.

 1. ÄNDRING AV VILLKOR

16.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med den 8 mars 2019 och därefter tillsvidare. Ändringar i
Lokaltbredband allmänna villkor skall aviseras med minst en (1) månads varsel.

16.2 Om eventuella ändringar är till väsentlig nackdel för Kunden äger Kunden rätt att säga upp avtalet med verkan från det att ändringen träder i kraft. En sådan uppsägning skall ske skriftligen och senast vid avtalsändringens ikraftträdande.

 1. ÅNGERRÄTT (Gäller enbart konsumenter)

17.1 I det fall att Kunden är konsument enligt svensk rätt äger denne rätt att frånträda avtalet under förutsättning att Kunden meddelar Lokaltbredband om detta inom fjorton (14) dagar efter avtalets ingående (ångerfristen).

17.2 I det fall Kunden (konsumenten) samtycker till att Lokaltbredband påbörjar driftsättningen av tjänsten under ångerfristen, d.v.s. inom ovan angivna fjorton (14) dagar, gäller inte ångerfristen. Kunden är härmed införstådd med att om tjänsten driftsatts eller fullgörande har påbörjats med konsumentens godkännande, eller konsumenten har börjat använda tjänsten under ångerfristen förfaller ångerrätten som anges i 17.1 ovan.

 1. KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE

När avtalet upphör att gälla förfaller även Kundens rätt att nyttja Lokaltbredband tjänster. Vid uppsägningstidens slut är Kunden skyldig att snarast återlämna/avinstallera den av Lokaltbredband eventuellt tillhandahållna program- eller mjukvara för tjänsten, samt att skriftligen bekräfta att så har gjorts.

 1. TVIST

19.1 Tvist angående avtalet, dess tillämpning eller tolkning skall avgöras av svensk allmän domstol med Härnösands Tingsrätt som första instans. Vid prövningen skall svensk rätt tillämpas.

19.2 Oaktat ovanstående förbehåller sig Lokaltbredband rätten att föra talan inför annan allmän domstol eller kronofogdemyndighet avseende obetalda fordringar för avtalade tjänster.

 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

20.1 Som bilaga till de allmänna villkoren gäller Lokaltbredband GDPR policy som finns som en bilaga till de allmänna villkoren samt på Lokaltbredband hemsida www.lokaltbredband.se såvida inte ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal har ingåtts.

 1. SÄRSKILDA BILAGOR

21.1 Lokaltbredband GDPR policy regleras i Bilaga 1. Hantering av personuppgifter.

BILAGA 1.
HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Lokaltbredband AB Integritetspolicy

Lokaltbredband arbetar för en säker hantering av bolagets kunders personuppgifter och välkomnar därmed
den nya och skärpta dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller inom EU sedan den 25 maj 2018.
Syftet med förordningen är att ställa hårdare krav på företags hantering av personuppgifter samt ge en ökad transparens gentemot anställda och kunder. Som kund hos Lokaltbredband kan man när som helst få information om vilka uppgifter Lokaltbredband behandlar samt få ens uppgifter rättade genom att kontakta Lokaltbredband via e-post support@lokaltbredband.se

Hantering av kunders personuppgifter och vilka som har tillgång till dessa

Lokaltbredband sparar kunders personuppgifter för att fakturera för den tjänst som kunden ingått avtal.
Generellt skickar kunderna sina personuppgifter via e-post eller ett beställningsformulär på hemsidan. Dessa e-post raderas inte med en gång utan sparas i ett år, för både kundens och Lokaltbredband säkerhet.
De personuppgifter som samlas in består av företagsnamn, organisationsnummer, faktureringsadress,
e-postadress samt kontaktuppgifter till en referensperson. Vi har inte som rutin att spara kunders telefonnummer men det kan förekomma.

Anställda på Lokaltbredband, handläggare för bolagets ekonomitjänster samt bolagets revisorer och konsulter har tillgång till kundernas personuppgifter. Personuppgifterna sparas på säkra servrar inom Sveriges gränser.

Nyhetsbrev och utskick

Lokaltbredband kan även komma att göra utskick i form av nyhetsbrev, kampanjer eller annan information rörande bolaget eller bolagets produkter och tjänster. Kunden har dock rätt att när som tacka nej till denna typ av utskick. Väljer kunden detta kommer kundens e-post att raderas från systemet och kunden kommer inte att erhålla några utskick enligt ovan.

IP-adress

Lokaltbredband sparar besökares IP-adresser för webbplatsens besöksstatistik av säkerhetsskäl samt i bevissyfte. Lagringen av detta sker på säkra servar inom Sveriges gränser.

Cookies

Lokaltbredband hemsida använder ”sessionscookies”. Denna typ av cookie försvinner när webbläsaren stängs ner och sparas alltså inte.

För din säkerhet

Lokaltbredband värderar en hög säkerhet för hantering av kunders personuppgifter. Lokaltbredband arbetar med tydliga rutiner och löpande arbete för att förebygga eventuella incidenter.

Lokaltbredband jobbar ständigt med utvecklingen av bolagets system. Detta för att implementera fler funktioner som ämnar att skydda och värna våra kunders personliga integritet.

Delning av personuppgifter

Lokaltbredband säljer inte och kommer aldrig att sälja kunders personuppgifter, men om registrerade personer, Datainspektionen eller annan tredje man begär information från Lokaltbredband rörande behandlingen av personuppgifter skall parterna samverka och utbyta information i nödvändig utsträckning. Ingen part får lämna ut personuppgifter eller information om behandlingen av personuppgifter utan medgivande i förväg från motparten utom för det fall föreläggande eller beslut finns därom från relevant myndighet eller om part är nödgad därtill enligt tvingande lagstiftning.

Samtycke

I samband med att bli kund hos Lokaltbredband samtycker kunden till att Lokaltbredband sparar personuppgifterna vilket framgår i Lokaltbredband allmänna villkor. Kunden kan när som återkalla samtycket vilket innebär att Lokaltbredband slutar behandla personuppgifterna eller uppdaterar tidigare lämnade uppgifter.

Övrigt

För oss på Lokaltbredband är det viktigt att våra kunder är medvetna om att de kan kontakta oss eller Datainspektionen vid incidenter, problem eller klagomål. Lokaltbredband har en utsedd person som dataskyddsombud och personuppgiftsansvarig.